İçindekiler

Kapak
Araştırma makalesi
Determination Of Herbicide Tolerance Of Wheat (triticum Aestivum L.) For İn Vivo Selection
DetermInatIon Of HerbIcIde Tolerance Of Wheat (trItIcum AestIvum L.) For In VIvo SelectIon

Aras Türkoğlu, Kamil Haliloğlu, Murat Aydın

Ispanak Populasyonlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
DetermInatIon Of Some MorphologIcal Features Of SpInach PopulatIons

Yeşim Dal, Önder Türkmen

Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan İki Kabak (cucurbita Pepo L.) Genotiplerinin Kök Büyüme Ve Element İçeriklerin Belirlenmesi
DetermInatIon Of Root Structures And Element Contents Of Two PumpkIns (cucurbIta Pepo L.) Genotypes Under Drought Stress

Mehmet Hamurcu, Fevzi Elbasan, Zuhal Zeynep Avsaroglu, Ayşe Humeyra Omay, Ayse Torun, Fatma Gokmen Yılmaz


Sıcak Suya Daldırma IşlemInIn KalIte ÖzellIklerI Ve Kuruma KInetIğI ParametrelerIne EtkIsI: Mor Havuç ÖrneğI

Muhammed Taşova, Burcu Aksüt, Samet Kaya Dursun

Konya Ekolojik Koşullarında Farklı Dolmalık Hibrit Biber Çeşidi Adaylarının Verim, Kalite Ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
DetermInatIon Of YIeld, QualIty And MorphologIcal CharacterIstIcs Of DIfferent HybrId Bell Pepper CultIvar CandIdates In Konya EcologIcal CondItIons

Necibe Kayak

indexindexindex