Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderilen aday makaleler Ön inceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu süreçler Editörler tarafından planlanır ve uygulanır.

Ön İnceleme

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmalar ön inceleme sürecinde aşağıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak değerlendirilir:

• Aday makalenin dergi yazım kılavuzuna göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.

• Aday makale derginin kapsamı, bilimsel açıdan özgünlüğü, konu alanlarına uygunluğu ve güncelliği değerlendirilir.

• Türkçe makalelerde İngilizce özetin bulunması istenir.

• Makalelerin gerekli dosyalarının (Telif Hakkı Devir Formu, Etik Beyan Formu) eksiksiz ve doğru bir formatta yüklenip yüklenmediği değerlendirilir.

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler Editörler Kurulu tarafından ön inceleme sürecinde üç boyutta değerlendirilir:

1) Editöryal Ön Değerlendirme Süreci

Editöryal ön değerlendirme sürecinde, Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler derginin yayım kuralları, kapsamı ve benzerlik oranı açısından editör/editör yardımcısı tarafından değerlendirilir, yüklenmesi gereken dosyaların yüklenip yüklenmediği kontrol edilir. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderilen bütün makalelerin ön inceleme sürecinde makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları derginin kapsamı ve amaçlarına uygunluk açısından Editör/Editör Yardımcısı tarafından değerlendirilir. Makalelerin şekil incelemesi yapılmak üzere Yazım Kural Kontrol Sorumlusu, İngilizce ve Türkçe akademik yazım açısından değerlendirme yapılması amacıyla Dil Kontrol Sorumlusu atanır. Yazım kural kontrol sorumlusu ve dil editöründen gelen öneriler Editör/Editör Yardımcısı tarafından tekrar değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda dergi yayın ve yazım kurallarına ve derginin kapsamına uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler, hakem değerlendirmesine kabul edilmeden reddedilir. Ön incelemeler sonucunda Editör/Editör Yardımcısı tarafından derginin yayın ilkelerine uygun görülen makalelere Alan Editörü atanır. Alan Editörleri makaleleri tarım bilimleri alanına katkısı yönünden inceler ve bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere hakemlere gönderir.

• Şekil İncelemesi

Şekil incelemesinde dergiye gönderilen aday makalenin dergi yazım kuralları ve şablonuna uygun olup olmadığı değerlendirilir. Derginin yazım kurallarına ve şablonuna uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için yazar(lar)a iade edilir. Yazar(lar)ın en fazla 15 gün içinde düzenlemeleri yaptıktan sonra makalelerini tekrar dergiye yüklemeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda yazar(lar) çalışmalarını dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını ve örnek şablon dosyasını incelemelidir. Şekil incelemesi sonucunda yeterli (uygun) bulunmayan aday makaleler Reddedilebilir veya Düzeltme istenebilir. Şekil incelemesinde yeterli bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazarlar yeniden başvuru yapabilirler.

• Dil İncelemesi

Aday makaleler, İngilizce ve Türkçe akademik yazım açısından Ereğli Tarım Bilimleri Dil Kontrol Sorumlusu tarafından incelenir. Aday makalenin dil inceleme sonucu, Dil İncelemesi Raporu ile yazarlara iletilir. Dil incelemesi sonucu yeterli bulunmayan aday makaleler "Reddedilebilir" veya "Düzeltme" istenebilir.

Bilimsel Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre Editör/Editör Yardımcısı veya Alan Editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman en az 2 hakeme iletilir. Hakemler makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri aday makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. Ereğli Tarım Bilimleri hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’nde değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’nin yayın kalitesinde temel belirleyicidir. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderilen ve ön incelemeler sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar Çift Kör Hakemlik Yöntemi ile incelenir. Çift kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir. Tüm makalelerin değerlendirme sürecinde en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 30 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına/editör görüşünün alınmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların;

 Özgünlük
 Aday makalenin problemi ve amacı
 Konunun önemi
 Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu
 Alana yazının katkısı
 Aday makalenin organizasyonu
 Yöntemi
 Bulguların alan yazına katkısı
 Tartışma
 Sonuç
 Sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu
 Kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu
 Kaynaklar
 Etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır.
Hakemler çalışmaları online "Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da Editör/Editör Yardımcısı veya Alan Editörlerine iletebilirler.

Çalışmalara ilişkin hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir:

•Yayın kabul edilebilir

•Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir

•Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim

• Yayımlanamaz (Ret)

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler, Editör/Editör Yardımcısı veya alan editörleri tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda nihai kararını yazar(lar)a iletir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’nde yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumlara referans göstererek itirazını 15 gün içerisinde e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 1 ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

Yayına Hazırlama Süreci

Yayına hazırlık sürecinde aday makalenin son kez değerlendirilmesi için Son Okuyucu atanır. Son okuyucu tarafından makale şekil açısından son kez değerlendirilir ve makaledeki eksiklikler varsa yazara düzenlemeler yapması ve eksiklikleri gidermesi için gönderilir. Aday makalenin düzenlemeleri tamamlandıktan sonra Mizanpajcı atanır. Mizanpajcı makaleyi dergi şablonuna uygunluk açısından değerlendirir ve makaleyi yayın aşamasına getirir.

Mizanpajı yapılan aday makale, derginin en erken sayısında yayınlanmak üzere erken görünümde yayınlanır.

Erken Görünüm

Yayıma kabul edilen makaleler, kabul tarihi sırasına göre erken görünümde yayımlanmaktadır. Erken görünüm sırasında yazarların makalelerini gözden geçirmeleri ve dergi yazım kuralları ve mizanpaj açısından düzeltme önerilerini editöryal kurula bildirmeleri gerekmektedir. Dergi yayımlandıktan sonra makalelerde değişiklik yapılamamaktadır.
 

index index index