Kereste Dışı Orman Ürünlerinin Melut Bölgesindeki Yerel Halkın Geçim Kaynaklarına Rolü, Upper Nile Eyaleti, Güney Sudan

Role of non-timber forest products to local people livelihoods in Melut area, Upper Nile State, South Sudan

Shadad Wani Lado Worja

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-7
ÖZ

Kereste dışı orman ürünleri (NTFP'ler), Güney Sudan'ın Upper Nile Eyaleti'nin uzak bir bölgesinde, epik olarak geçim ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Orman dışı ürünler, hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli ürünler olmalarına rağmen, genellikle göz ardı edilen mallardır. Ormanlar aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin zengin yataklarıdır ve çok sayıda fakir insanlara yemek pişirmek ve evlerini ısıtmak için yakıt sağlarken, orman temelli birçok kişiye nakit gelir kaynağı sağlar. Bu çalışma, Kuzey Upper Nile Eyaleti, Melut İlçesi çevresindeki kırsal alanlarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Güney Sudan'ın Upper Nile Eyaleti, Melut bölgesindeki doğal ormanın etrafındaki yerel halk için kereste dışı orman ürünlerini (NFTP'ler) araştırılmıştır.

NFTP'lerin satışından elde edilen gelir, diğer hane halkı ihtiyaçları için giderlerin karşılanmasında önemlidir. Ayrıca, orman ürünleri, özellikle diğer gelir getirici fırsatların bulunmadığı yerlerde, insanların nakit ihtiyaçlarına katkıda bulunmaktadır. Bu tür malzemeler, ürünler sadece NFTP'leri değil, aynı zamanda kereste ürünlerini de içerirken, karşılık işi gibi orman tabanlı hizmetlerle de para kazanılabilir. Tarım, çalışma alanında baskın faaliyettir ve kereste dışı orman ürünleri sömürüsüne yönelik bir ortaklık faaliyetidir. Bu çalışma, çalışma alanının yerel topluluğunun ahşap, konut malzemeleri ve yiyecek için doğal kaynaklara bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Hanehalklarının, çeşitli amaçlar için diş etleri ve reçineler de dahil olmak üzere orman ürününün satışına ilişkin değerlendirmeleri. Tarımsal gelir, çalışma alanındaki hanehalkının gelirine ikinci katkıyı temsil etmektedir. Yerel halk, geçim ve kereste ve NTFP'ler satarak gelir elde etmek de dahil olmak üzere iki talebini karşılamak için orman ürünleriyle ilgili ürünleri hasat etmiştir.

 

Non-timber forest products (NTFPs) play an important role in meeting subsistence needs, epically in a remote area of the Upper Nile State of South Sudan. Non-forest products are usually overlooked commodities although they are important products at both the local and national levels. Forests are also rich deposits of biological diversity and provide a large number of poor people with fuel for cooking food and heating their homes, while forest based give many others a source of cash income.  This study was conducted in rural areas around Melut County, North Upper Nile State. The study investigated the non-timber forest products (NFTPs) for local people around the natural forest in melut area, Upper Nile State, South Sudan.

The income generated from the sale of NFTPs is important in covering expenses for other household needs. Besides, forest products contribute to people's cash needs, especially where other income-generating opportunities are absent. Such material, products not only include NFTPs but also timber products, while money can also be earned with forest-based services like quid work. Agriculture is the predominant activity in the study area and is a partnership activity to non-timber forest product exploitation. The study reveals that the local community of the study area depends on natural resources for wood, housing materials, and food.  Households’ assessment of the sale of the forest product, including gums and resins for various purposes. Agricultural income represented the second contribution to the household’s income in the study site. Local people harvested forest products related products to meet their two demands, including for subsistence and generating income by selling timber and NTFPs.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Shadad Wani Lado Worja, Upper Nile University Forestry and Range Sciences Forestry
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Worja, S.W.L. (2023). Role of Non-Timber Forest Products to Local People Livelihoods in Melut Area, Upper Nile State, South Sudan, Eregli Journal of Agricıultural Science, 3(1), 1-7.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kereste Dışı Orman Ürünlerinin Melut Bölgesindeki Yerel Halkın Geçim Kaynaklarına Rolü, Upper Nile Eyaleti, Güney Sudan, Araştırma Makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 13.03.2023, Kabul Tarihi : 30.06.2023 , Yayın Tarihi : 30.06.2023
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index