Bazı Kavun Genotiplerinin Morfolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Morphological and Pomological Characteristics of Some Melon Genotypes

Necibe Kayak,Önder Türkmen

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-19
ÖZ

Bu çalışmada Beta Tarım A.Ş.’nin genetik havuzundaki 305 adet kavun genotipi kullanılmış olup kendilemeleri yapılmış ve kademe ilerlemesi (S1) gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amacımıza uygun olarak belirlenen ölçüm ve gözlemler UPOV parametrelerinden yararlanılarak yapılmıştır (UPOV, 2006). Elde edilen ölçüm ve gözlemler sonucunda yaprak şekli; %20,98 üç loblu, % 0,98 derin üç loblu, %46,5 derin beş loblu, %17,3 beş lob, %13,44 tam, %0,65 diğer olarak bulunurken, yaprak rengi %19,7 koyu yeşil, %79,9 yeşil olarak saptanmıştır. Yaprak ayasında lobların gelişimi % 53,6 derin, % 31,2 orta ve %15,1 yüzeysel bulunmuştur. Yaprak ayası uzunluğu; %79,78 geniş ve %20,2 orta ve yaprak ayası genişliği %59,2 orta, %15,6 geniş ve % 25,17 dar olarak saptanmıştır. Yaprak sap uzunluğu %60,6 orta, %20,2 kısa ve %19,1 uzun olarak tespit edilmiştir. Kendilemeler sonucunda 277 genotipte meyve tutumu gerçekleşmiş ve bunlar ile ilgili yapılan gözlemlerden meyve şeklinin %64,1 yuvarlak, %32,6 oval, %2,5 uzun olarak tespit edilmiştir. Baskın meyve kabuk rengi; %1,8 koyu yeşil, %1,8 yeşil, %2,1 soluk yeşil, %6,1 siyah yeşil, %14,8 açık sarı, %22,3 turuncu ve %50,18 koyu sarı; kabuktaki ikincil renk dağılımı %2,8 siyah yeşil, %1,4 açık sarı %40 yeşil ve %54,8 koyu yeşil olarak saptanmıştır. İkincil meyve kabuk rengi deseni %9,3 yok ve %89,5 benekli; meyve yüzeyi %1,8 damarlı, %2,5 az ağlı, %3,2 düz, %4,3 çok ağlı, %15,1 yüzeysel dalgalı ve %72,5 yüzeysel buruşuk olarak tespit edilmiştir. Meyve ucu şekli %48,7 yuvarlak ve %51,2 sivri olarak saptanmıştır. Çalışmamızda meyve boy, meyve çapı, meyve et kalınlığı, çekirdek evi büyüklüğü ve SÇKM, pH oranları ortalama olarak sırasıyla 13,25 cm, 12,53 cm, 26,10 mm, 70,68 mm, 9,05 brix° ve 5,79 olarak tespit edilmiştir. Deneme sonucunda genotiplerin morfolojik özelliklerine bakıldığında genetik çeşitliliğin yeterli olabileceği düşünülmektedir.

 

This study was carried out to examine some morphological and pomological features of 305 melon genotypes (Cucumis melo L.) in the genetic pool of Beta Agriculture Inc. were used and they were selfing and progressed (S1). Measurements and observations determined in accordance with our purpose in the study were made by using UPOV parameters (UPOV, 2006). As a result of the measurements and observations obtained, the leaf shape is 20.98% three-lobed, 0.98% deep three-lobed, 46,5% deep five-lobed, 17,3% five-lobed, 13.44% full, 0.65% other the leaf color is 19,7% dark green, 66.4% green. The development of the lobes in the leaf blade was 53,6% strong, 31.2% medium and 15.1% weak. Leaf-blade length; 79.78% wide and 20,2% medium and leaf blade width 59.2% medium, 15.6% wide and 25.17% narrow. The petiole length was determined as 60.6% medium, 20.2% short and 19.1% long. As a result of the self-breeding 277 genotype fruit attitudes, the observations on these were found to be 64.13% round, 32.6% oval, 2.5% long in the shape of the fruit. The dominant fruit shell color is 1.8% dark green, 1.8% green, 2.1% pale green, 6.1% black green, 14.8% light yellow, 22.3% orange, and 50.18% dark yellow; the secondary color distribution in the shell is 2.8% black green, 1.4% light yellow 40% green and 54.8% dark green. The secondary fruit shell color pattern is 9.3% absent and is 89.5% speckled spotted; the fruit surface is 1.8% veiled, 2.5% low net, 3.2% flat, 4.3% multi-web, 15.1% superficial wavy, and 72.5% superficial wrinkled. The shape of the fruit tip is 48.7% round and 51.2% pointed. In our study, fruit size, fruit width, fruit meat thickness, seed house size and, TSS, pH rates were determined on average 13,25 cm, 12,53 cm, 26,10 mm, 70,68 mm, 9,05 brix° and 5,79 respectively. As a result of the trial, the morphological properties of genotypes are considered to be sufficient for genetic diversity.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Necibe Kayak, selçuk üniversitesi fen bilimleri enstitüsü bahçe bitkileri bölümü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kayak, N. & Turkmen, O. (2021). Determination of Morphological and Pomological Characteristics of Some Melon Genotypes, Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-19

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bazı Kavun Genotiplerinin Morfolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 12.11.2021, Kabul Tarihi : 01.01.2022 , Yayın Tarihi : 01.01.2022
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index