Contents

Kapak
Research Article
Ispanakta Farklı Elektrı·k Akımı(dc) Uygulamalarının Bı·tkı· Gelı·şı·mı· Üzerı·ne Etkı·leri
Effects Of DIfferent ElectrIc Current (dc) ApplIcatIons On Plant Development In SpInach

Muhammed Loay Ali, Suat Şensoy, Selma Bitik

Bazı Nitelikleri Kapya Biber Hatlarının Tswv'e Dayanın Düzeylerinin Belirlenmesi
DetermInatIon Of Tswv ResIstance Levels Of Some PropertIes Of CapIa Pepper LInes.

Nora Allam

Karapınar (konya) Tuzcul Alanlarındaki Kuraklığa Dayanıklı, Mera Islahında Kullanılabilecek Bitkiler
The Drought Tolerant Halophyte Plants That Can Be Used For Pasture Improvement In Karapınar (konya)

Metin Armağan, Muhammet İslam Işık

Erken Kuraklık Stresinin Kırik Ekmeklik Buğdayın (triticum Aestivum L.) Çimlenme Ve Fide Büyüme Parametrelerine Etkisi
Effects Of Early Drought Stress On GermInatIon And SeedlIng Growth Parameters Of KırIk Bread Wheat (trItIcum AestIvum L.)

Aras Türkoğlu, Metin Tosun, Kamil Haliloğlu, Halit Karagöz

Konya Karapınar Koşullarında Şeker Mısır (zea Mays L.saccharata) Çeşitlerinin Taze Koçan Ve Hasıl Verimlerinin Belirlenmesi*
Determınatıon Of Fresh Cob And Green Yıeld Sugar Corn (zea Mays L.saccharata)varıetıes In Konya Karapınar Condıtıons

Süleyman Soylu, Dönay Yerlikaya Sümbül

index index index